Dealership Application

 

 

เงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า พี อี เอส แบตเตอรี่

1. บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่ออนุมัติการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอย่างสมบูรณ์ โดยจะใช้เวลาในการพิจารณา 3-5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารการสมัครตัวแทนจำหน่ายอย่างครบถ้วนเท่านั้น

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า (Dealers) ของบริษัทประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายจำกัด คือ

  • บริษัทหรือร้านค้าของท่าน จะต้องจดทะเบียนในรูปแบบองค์กร เช่น บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น บุคคลธรรมดาไม่สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้
  • ในการจดทะเบียนหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน

3. การซื้อขายในระยะแรกของการเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการขอเครดิต ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

4. การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า (Dealers) ของบริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

5. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย

  • ลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑล โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-611-6500
 
เอกสารการสมัครตัวแทนจำหน่าย พี อี เอส แบเตอรี่ มีดังนี้
 
  1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  2. ภพ 20
  3. บัตรประชาชนของกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนาม
  4. ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้ที่นี่

 

International Dealership Programme

PES Battery offers 2 types of dealership program.

More Products

Find us on Facebook